Вступ до Магістратури

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ:

 

Для вступників на рівень «Магістр»
Код Назва спеціальності Іспит в Українському центрі оцінювання якості освіти Іспит в Київському університеті культури
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська)                              30 червня 2021 року Фаховий іспит
022 Дизайн
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
026 Сценічне мистецтво
027 Музеєзнавство, пам’яткознавсто
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
034 Культурологія
051 Економіка
061 Журналістика
073 Менеджмент
122 Комп’ютерні науки
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Іспит в Українському центрі оцінювання якості освіти
081 Право Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська)                              30 червня 2021 року  Єдине фахове вступне випробування                 02 липня 2021 року

 

 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ МАГІСТРАТУРИ!

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 061 «Журналістика»,  073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» конкурсний відбір здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020 та 2021 роках, та фахового вступного випробування, складеного в рік вступу.

 

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра з спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право». Конкурсний відбір проводиться у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020 та 2021 роках та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складеного в рік вступу.

 

У разі вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за іншою спеціальністю (крім спеціальності 081 «Право») зараховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020 та 2021 роках або вступного іспиту з іноземної мови, складеного в Київському університеті культури (на вибір вступника) та результати фахового вступного випробування.

 

Реєстрація вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) розпочинається о 09:00 11 травня та закінчується о 18:00 03 червня 2021 року.

 

Вступники, у терміни, відведені для реєстрації, надсилають на електронну адресу: kuk_kiev@ukr.net скановані копії (фотокопії):

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для заповнення екзаменаційного листка (зразок)
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • медичного висновку за формю первинної облікової документації 086-3/о (у разі неохідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО). У довідці повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

 

У темі листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по батькові вступника.

 

У тексті листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності) вступника.

 

Телефони для консультацій: (044) 285-00-36; (044) 284-63-40; (044) 284-63-85